Vuokraehdot

Allaolevia ehtoja sovelletaan kaikkiin vuokraamiimme tuotteisiin.

1. AUTON KÄYTTÖ

Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan autosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttämään autoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla. Auton käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, hinaukseen, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin, ajo-opetukseen sekä jäällä ajamiseen virallisesti merkittyjen jääteiden ulkopuolella on kielletty. Auton jäädessä hetkeksikin pysäköidyksi, se on ehdottomasti lukittava.Vuokraamon luovuttaessa auton vuokraajalle kummankin osapuolen on syytä tarkastaa auton ulkoinen kunto mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa koskevien kiistojen ehkäisemiseksi.

2. VASTUU AUTOSTA JA SEN VARUSTEISTA VUOKRA-AIKANA
2.1 Vuokraajan perusomavastuu:Vuokraaja on sopimukseen merkityn omavastuun ylärajaan saakka velvollinen:a. Korvaamaan autolle ja sen varusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot. Korvaamaan autosta vuokra-aikana kadonneet osat ja lisävarusteetc. Korvaamaan auton epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset. (Tupakointi on kielletty ja kotieläinten kuljetus vaatii vuokraamon luvan) Suorittamaan vahingon aiheuttamalta seisonta-ajalta sopimuksen mukaisen vuorokausimaksun, kuitenkin enintään 30 vuorokaudelta. Seisonta-aika alkaa kulua vahinkopäivästä 2.2 Vuokraajan omavastuun pienennys:Vuokraaja voi pienentää vastuunsa erillisellä omavastuun pienennysmaksulla. Omavastuun pienennysmaksu ei kuitenkaan kata seuraavista tai niihin rinnastettavista syistä aiheutuneita vahinkoja : ylikuormaus, tupakanpolton tai viiltojen aiheuttamat verhoiluvahingot, ajaminen tyhjillä renkailla,lumivahingot, jos niistä on varoitettu merkillä (lumen pudotus katolta)– ajaminen auton ulkomitat huomioiden liian ahtaissa tiloissa– ajaminen teiden ulkopuolella tai alueilla joita ei ole tarkoitettu autolla ajoon. 2.3 Vuokraajan vastuu:kaikesta vahingosta jos autolle tai vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, auton käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, että vuokraaja on muutoin olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja, vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle vahingon kokonaisuudessaan. 2.4 Vuokraajan vapautuminen korvausvastuusta: Vuokraaja vapautuu korvausvastuusta jos vuokraamo saa täyden korvauksen vahingosta vastapuolen liikennevakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta. 2.5 Muut maksuvelvollisuudet: Vuokraaja on velvollinen maksamaan kaikkine kustannuksineen vuokra-aikana auton käyttämisestä aiheutuvat pysäköintivirhemaksut, ylikuormamaksut, ylinopeussakot sekä muut haltijavastuun perusteella vuokraamolle määrätyt maksut.

3. POLTTOAINE JA AUTON HOITO Vuokraaja maksaa tarvitsemansa polttoaineen. Vuokraamon on ilmoitettava, minkälaista polttoainetta tulee käyttää. Vuokraaja vastaa vääränlaatuisen polttoaineen käyttämisestä aiheutuneista vahingoista. Vuokraaja on vuokra-aikana velvollinen huolehtimaan auton normaaleista tarkistuksista, kuten esimerkiksi moottoriöljyn määrästä, jäähdyttimen ja akun nesteistä, renkaiden ilmanpaineista yms. Mikäli ajoneuvossa ei ole samaa määrää polttoainetta kuin lähtiessä on Vuokraamolla oikeus veloittaa tankkausmaksu, joka on 20€, sekä puuttuvan polttoaineen hinta.

4. VUOKRAAJAN TOIMENPITEET VIRHE-, VAHINKO- JAVARKAUSTAPAUKSISSA Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokraamolle autossa ilmenneestä virheestä tai autoa kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta on tehtävä viipymättä ilmoitus poliisille. Vuokraamon on tämän jälkeen ilmoitettava vuokraajalle, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä. Vuokraaja saa kuitenkin vuokraamolle ilmoittamatta korjauttaa autoa vuokraamon kustannuksella enintään 50 €:n arvosta, jos se matkan jatkumisen kannalta on välttämätöntä. Tällöin vuokraajan on hankittava auton korjanneelta liikkeeltä todistus tehdystä korjauksesta sekä yksilöity tosite suoritetusta maksusta. Liikennevahingon sattuessa vuokraaja on aina velvollinen tekemään viipymättä vahinkoilmoituksen vuokraamolle. Ilmoitus tehdään vahinkoilmoituslomakkeella. Syyllisyyden ollessa epäselvä vuokraajan on ilmoitettava asiasta poliisille. Ilmoitus poliisille on tehtävä aina, kun kyseessä on henkilövahinko. Myös hirvieläinvahingosta vuokraajan on aina tehtävä ilmoitus poliisille sekä toimitettava vuokraamolle poliisin antama todistus tehdystä ilmoituksesta. Jos vuokraaja laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen hän vastaa vuokraamolle siitä syntyneestä vahingosta.

5. VUOKRAAMON VASTUU AUTON VIRHEESTÄ Jos autossa vuokra-aikana ilmenee tekninen vika tai muu virhe, vuokraaja voi vaatia virheen oikaisua tai virhettä vastaavaa vuokranalennusta. Jos auton kunnosta johtuva virhe on olennainen vuokraaja voi vaatia sopimuksen purkua. Sopimusta ei kuitenkaan voida purkaa jos vuokraamo kohtuullisessa ajassa toimittaa tilalle korvaavan ajoneuvon. Viasta tai virheestä aiheutuneesta vahingosta vuokraaja voi vaatia vahingonkorvausta.

6. AUTON PALAUTTAMINEN SOPIMUKSEN MUKAISEN VUOKRA-AJAN PÄÄTTYESSÄ Auto on palautettava sovittuun paikkaan sovitun vuokra-ajan päättyessä. Palautusajan tai -paikan muuttumisesta on riittävän ajoissa sovittava vuokraamon kanssa. Palautusajan tai -paikan muuttaminen ei kuitenkaan ole aina mahdollista. Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy, kun auto on palautettu vuokraamoon tai kun avaimet ja auto on palautettu ennalta sovittuun paikkaan. Jos autoa ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu vuokraamon kanssa, asia ilmoitetaan poliisille. Mikäli vuokraaja ei palauta autoa sovittuna aikana vuokraamoon on vuokraamolla oikeus periä ylimenevä ajalta haittakorvauksena 50 eur/alkava tunti.

7. SOPIMUKSEN PURKAUTUMINEN Vuokraamolla on oikeus vuokra-ajan kuluessa purkaa tämä sopimus, jos käy ilmi, että vuokraaja rikkoo olennaisesti tätä sopimusta tai että vuokraaja ei vuokraamon arvion mukaan kykene käsittelemään autoa asianmukaisesti. Jos auton käyttö estyy tapahtuneen vahingon tai varkauden takia, sopimus purkautuu vuokraamon saatua ilmoituksen tapahtuneesta vahingosta tai varkaudesta. Vuokraamon purkaessa vuokrasopimuksen vuokraaja on velvollinen palauttamaan auton viivytyksettä vuokraamolle.

8. AUTON VIEMINEN SUOMEN RAJOJEN ULKOPUOLELLE Auton vieminen Suomen valtakunnan rajojen ulkopuolelle on kielletty ilman vuokraamon kirjallista lupaa. Vuokraamo päättää mahdollisesta luvan myöntämisestä tapauskohtaisesti harkintansa mukaan.

9. SOPIMUSTA KOSKEVAT RIIDAT Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvotteluilla. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi tulee kanne nostaa vuokraamon kotipaikan käräjäoikeudessa.